مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center
چه كسی به مشاوره نیاز دارد؟
هركس كه آرزوی واقعی و قلبی برای رشد و بهبود زندگی خود دارد و هركس كه حاضر است از محدودیتهای درونی خود آزاد شود. هركس كه در مقطع خاصی از زندگی خود با مشكل خاصی مواجه شود (برای مثال یك مشكل ارتباطی) یا دچار تعارض خاصی شود (برای مثال تصمیم گیری برای ازدواج) یا نیاز به راهنمایی تخصصی در زمینه خاصی (برای مثال مشاوره تحصیلی) داشته باشد.
__________________________________________________________________________________________
چقدر طول میكشد تا از مشاوره نتیجه بگیرم؟
بطور دقیق نمیتوان گفت، این امر بستگی به نوع مشكل و عمق آن دارد.
__________________________________________________________________________________________