مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center
زلزله
جمعه ۱ دی ۱۳۹۶
زلزله دیشب به خیر گذشت


زلزله ای که تجربه هایش ارزشمند بود


تجربه ترس. خشم. رفتارهای اجتماعی از روی همکاری یا از روی اولویت دادن به خود


تجربه تدابیری که باید بیاندیشیم، چیزهایی که باید با خود داشته باشیم و چیزهایی که فکر میکردیم مهم هستند ولی در آن لحظه مهم نبودندتجربه این احساس خوب که هستیم با اینکه نبودن به همین آسانی استتجربه ای که به قیمت ارزانی بدست آمدبه امید آنکه همه تجربه هایمان چنین باشند


مرکز مشاوره آوین
خانه |تازه ها | دانستنی های روانشناسی | کارگاه های آموزشی | صحبت با مشاور | آزمون های روانشناسی | درباره ما | تماس با ما | En| FAQ