مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center
اگر سوال خود را زندگي کنيد. زندگي شما را به سمت پاسخ مي برد. چوپرا کودکان تقليد کنندگان خوبي هستند. پس به آن ها چيزهاي خوب براي تقليد بدهيد. خوب يا بد هرکاري ميکنيم بهترين انتخاب ما در آن زمان است.
براي کشف اقيانوس هاي جديد بايد شهامت ترکساحل آرام خود را داشته باشيد کشتي در بندر از امنيت کافي برخوردار است اما کشتي ها براي اين ساخته نشده اند آفتاب به گياهي حرارت مي دهد که سر از خاک بيرون آورده باشد
چشم به منافع کوچک مانع از انجام کارهاي بزرگ مي شود رودها آوازشان را از دست خواهند داد اگر سنگ ها را از پيش راهشان برداريم براي انسانهاي بزرگ بن بستي وجود ندارد، زيرا آن ها بر اين باورند که:
کار بزرگ وجود ندارد، به شرطي که آن را به کارهاي کوچکتر تقسيم کنيم بر درخت زنده بي برگي چه غم؟ واي بر احوال برگ بي درخت! افراد موفق کارهاي متفاوت انجام نمي دهند بلکه کارها را به گونه اي متفاوت انجام مي دهند
زندگي برگ بودن در مسير باد نيست، امتحان ريشه هاست! همواره بکوشيد آنچه را دوست داريد بدست آوريد وگرنه مجبوريد آنچه را بدست مي آوريد دوست داشته باشدو خودتان را به زحمت نيندازيد که از معاصران يا پيشينيان بهتر گرديد، سعي کنيد از خودتان بهتر شويد
ارزش انسان به داشته هايش نيست، به چيزي است که آرزوي بدست آوردنش را دارد عده اي دائما مي نالند که گل سرخ خار دارد، ما بايد شاد باشيم که خارها هم گل دارند اگر هر روز راهت را عوض کني هرگز به مقصد نخواهي رسيد
حقيقت و عدم خشونت به اندازه کوهستان ها قدمت دارد انسان همان مي شود که اغلب به آن فکر مي کند براي کسي که آهسته و پيوسته مي رود، هيچ راهي دور نيست
سعي نکن انسان موفقي باشي، سعي کن انسان با ارزشي باشي به جاي اينکه نسخه بدل ديگري باشيد، سعي کنيد نسخه اصلي خود باشيد اگر خود را براي آينده آماده نسازيد، به زودي متوجه خواهيد شد که متعلق به گذشته هستيد
تنها راهي که به شکست مي انجامد، تلاش نکردن است بجاي آنکه به تاريکي لعنت بفرستيد، يک شمع روشن کنيد اين انسان نيست که با اصالت زاييده مي شود بلکه اصالت زاييده انسانهاي بزرگ است. دانته
همه ما نمي توانيم کارهاي بزرگ انجام دهيم، ولي مي توانيم کارهاي کوچک را با عشقي بزرگ انجام دهيم کسي که قدرت خلاق دروني و ارزشهاي وجودي خويش را باور دارد، هرگز در برابر مشکلات سر فرود نخواهد آورد اين روزها انسان قيمت همه چيز را مي داند، ولي ارزش همه چيز را نمي داند
عمر شما از زماني شروع مي شود که اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد هرکجا که عشق بزرگي وجود دارد، معجزات بزرگي اتفاق مي افتد انسان هيچ وقت بزرگ نمي شود، مگر آنکه ببخشد. نلسون ماندلا
خورشيد باش که اگر خواستي نتابي هم نتواني. زرتشت اگر همان کاري را انجام دهيد که هميشه انجام مي داديد، همان نتيجه اي را مي گيريد که هميشه مي گرفتيد. آموخته ام که زندگي سخت است، اما من از او سخت ترم!
خداوند به هر پرنده اي دانه اي مي دهد، ولي آن را در لانه اش نمي اندازد.

خانه |تازه ها | دانستنی های روانشناسی | کارگاه های آموزشی | صحبت با مشاور | آزمون های روانشناسی | درباره ما | تماس با ما | En| FAQ